I. WARUNKI SPRZEDAŻY PAKIETÓW ABONAMENTOWYCH TENNISONLINE.INFO
Przed złożeniem zamówienia potwierdzają Państwo, że zapoznali się z niniejszymi Warunkami sprzedaży dotyczącymi zakupu pakietów abonamentowych i korzystania z usług serwisu internetowego www.tennisonline.info świadczonego przez firmę M&M Martyna Cherubin z siedzibą we Wrocławiu, adres: Aleja Piastów 64B, 52-425 Wrocław, Polska, NIP: 8992418148, REGON: 363200404, oraz że zrozumieli je Państwo i zobowiązują się przestrzegać ich postanowień.

II. DEFINICJE
W niniejszych Warunkach sprzedaży zastosowanie mają następujące definicje:
„Urządzenia”: oznaczają wszelkie urządzenia, za pośrednictwem których Użytkownik może uzyskać dostęp do Usługi (tj. Strony), pod warunkiem wykupienia i opłacenia właściwego abonamentu zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
„TennisOnlineInfo”, dostawca pakietów abonamentowych – firma M&M Martyna Cherubin z siedzibą we Wrocławiu, adres: Aleja Piastów 64B, 52-425 Wrocław, Polska, NIP: 8992418148, REGON: 363200404.
„Usługa”: usługi w ramach komunikacji internetowej, udostępniane przez TennisOnlineInfo za pośrednictwem Strony, które oferują Użytkownikom Programy, pod warunkiem wykupienia i opłacenia właściwego abonamentu, zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
„Strona”: strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.tennisonline.info, na której Usługa jest udostępniana Użytkownikom.
„Pakiety abonamentowe”: różne pakiety abonamentowe dostępne dla Użytkowników, umożliwiające im uzyskanie dostępu do Usługi.
„Użytkownik” lub „Państwo”: dowolna nieprofesjonalna osoba fizyczna dokonująca transakcji dotyczącej Usługi. Każdy Użytkownik jest identyfikowany na podstawie unikalnego adresu e-mail, unikalnej nazwy użytkownika lub unikalnego numeru użytkownika oraz hasła.

III. OPIS USŁUGI
1. TennisOnlineInfo produkuje, wprowadza na rynek i rozpowszechnia Usługę na swoich Stronach. Zawartość Usługi jest wybierana, dostarczana i aktualizowana według wyłącznego uznania TennisOnlineInfo.
2. W ramach niniejszej Usługi Użytkownicy mają dostęp – ze swoich Urządzeń i zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży – do serwisu internetowego www.tennisonline.info

IV. PAKIETY ABONAMENTOWE
Każdy z tych Pakietów abonamentowych oferowanych okresowo Użytkownikom na podstronach Usługi dotyczących subskrypcji Usługi, umożliwiają każdemu Użytkownikowi oglądanie materiałów szkoleniowych w czasie trwania ich subskrypcji i zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
1. „Pakiet abonamentowy Miesięczny”:
Ten pakiet jest dostępny za opłatą (obejmującą wszystkie właściwe podatki), której wysokość jest określona na podstronie dotyczącej subskrypcji. Abonament Miesięczny obejmuje okres jednego (1) miesiąca, rozpoczynający się od dnia dokonania subskrypcji i kończący się po upływie miesięcznego okresu subskrypcji.
Użytkownicy korzystający z Miesięcznych pakietów abonamentowych mogą zakończyć swoją subskrypcję Usługi wysyłając „powiadomienie o rezygnacji” za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w zakładce Kontakt w serwisie internetowym www.tennisonline.info
Jeśli żądanie zakończenia Usługi zostało dokonane w sposób ważny, rezygnacja z Usługi jest skuteczna z końcem okresu jednego miesiąca, za który Użytkownik wniósł ostatnią opłatę abonamentową. Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający jego rezygnację z Usługi i może korzystać z Usługi do końca danego miesiąca.
2. „Pakiet abonamentowy 6-miesięczny”:
Ten pakiet jest dostępny za opłatą (obejmującą wszystkie właściwe podatki), której wysokość jest określona na podstronie dotyczącej subskrypcji. Abonament 6-miesięczny obejmuje okres sześciu (6) miesięcy, rozpoczynający się od dnia dokonania subskrypcji i kończący się po upływie sześciomiesięcznego (6-miesięcznego) okresu subskrypcji.
Użytkownicy korzystający z 6-miesięcznych pakietów abonamentowych mogą zakończyć swoją subskrypcję Usługi wysyłając „powiadomienie o rezygnacji” za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w zakładce Kontakt w serwisie internetowym www.tennisonline.info
Jeśli żądanie zakończenia Usługi zostało dokonane w sposób ważny, rezygnacja z Usługi jest skuteczna z końcem okresu, za który Użytkownik wniósł ostatnią opłatę abonamentową. Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający jego rezygnację z Usługi i może korzystać z Usługi do końca okresu abonamentowego.
3. „Pakiet abonamentowy Roczny”:
Ten pakiet jest dostępny za opłatą (obejmującą wszystkie właściwe podatki), której wysokość jest określona na podstronie dotyczącej subskrypcji. Abonament roczny obejmuje okres dwunastu (12) miesięcy, rozpoczynający się od dnia dokonania subskrypcji i kończący się po upływie dwunastomiesięcznego (12-miesięcznego) okresu subskrypcji.
Użytkownicy korzystający z 12-miesięcznych pakietów abonamentowych mogą zakończyć swoją subskrypcję Usługi wysyłając „powiadomienie o rezygnacji” za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w zakładce Kontakt w serwisie internetowym www.tennisonline.info
Jeśli żądanie zakończenia Usługi zostało dokonane w sposób ważny, rezygnacja z Usługi jest skuteczna z końcem okresu, za który Użytkownik wniósł ostatnią opłatę abonamentową. Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający jego rezygnację z Usługi i może korzystać z Usługi do końca okresu abonamentowego.

V. ZAMÓWIENIE
1. Składanie zamówień abonamentowych na Usługę można wykupić na stronie www.tennisonline.info
Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi wybrać odpowiedni Pakiet abonamentowy i przejść na stronę umożliwiającą dokonanie płatności online za jego zamówienie.
2. Płatności można dokonywać wyłącznie online na Stronie za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Po zakończeniu transakcji na adres e-mail Użytkownika podany przez niego podczas rejestracji wysyłana jest wiadomość z podsumowaniem zamówienia.
4. Użytkownik powinien pamiętać, że TennisOnlineInfo nie gromadzi danych bankowych Użytkownika.
5. Po automatycznej i bezpiecznej realizacji zamówienia Użytkownika przez TennisOnline, Użytkownik może zacząć oglądać materiały szkoleniowe na Stronie na swoich Urządzeniach, natychmiast po otrzymaniu przez TennisOnlineInfo potwierdzenia właściwej realizacji płatności Użytkownika.
6. Aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem Urządzenia innego niż Urządzenie, za pomocą którego Użytkownik dokonał subskrypcji, Użytkownik musi:
– wejść na Stronę www.tennisonline.info;
– podać we właściwych miejscach nazwę użytkownika i hasło;
– po podaniu nazwy użytkownika i hasła Użytkownicy mogą oglądać materiały szkoleniowe.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że cena wykupionego przez niego Pakietu abonamentowego jest zryczałtowana. W związku z tym należna jest cała kwota abonamentu, bez względu na to, czy Użytkownik w ogóle korzysta z Usługi lub jak często z niej korzysta. Nie są dokonywane żadne proporcjonalne zwroty kwot.
8. Nazwa użytkownika i hasło wybrane przez Użytkownika w trakcie rejestracji mają charakter poufny i nie należy ich udostępniać ani w inny sposób przekazywać żadnym osobom trzecim, czy to bezpłatnie, czy też za opłatą. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego zobowiązania TennisOnlineInfo zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika bez wypowiedzenia i bez zwrotu kosztów.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła i za pośrednictwem tego samego systemu operacyjnego zostaną otwarte w tym samym czasie dwie sesje Usługi, pierwsza z tych sesji zostanie automatycznie zakończona.
10. Cena Usługi jest podawana do wiadomości na Stronie www.tennisonline.info.
11. TennisOnlineInfo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen w dowolnym momencie, zaś faktury z tytułu zamówień płatne przez Użytkownika będą wystawiane w oparciu o stawki obowiązujące na Stronie, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił abonament na Usługę, w dniu rejestracji zamówienia Użytkownika.
12. Odpowiednie koszty abonamentowe związane z Usługą są podawane w obrębie każdej właściwej Strony i są różne w zależności od Pakietu abonamentowego wybranego przez Użytkownika.
13. Użytkownicy upoważniają TennisOnlineInfo do obciążania swoich kart kredytowych kwotami odpowiadającymi cenie wybranego Pakietu abonamentowego.
14. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że poprzez udostępnienie danych swoich kart kredytowych zgadzają się na obciążenie właściwej karty kredytowej Użytkownika (wszelkie opłaty transakcyjne naliczane przez wystawcę karty kredytowej w odniesieniu do takiej transakcji ponosi Użytkownik) oraz na zapłatę TennisOnlineInfo właściwej kwoty równej całkowitej kwocie zamówienia obejmującej opłaty i podatek VAT.
15. Jako stawkę referencyjną przyjmuje się cenę podaną na Stronie (wyrażoną w złotych polskich). Ceny zawierają wszelkie właściwe podatki, zaś rachunki są wystawiane na podstawie stawki obowiązującej w dniu zamówienia z zastrzeżeniem możliwych zmian w zakresie mającej zastosowanie stawki podatku VAT.
16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek ponieść wszelkie opłaty związane z połączeniem z internetem związane z zapłatą za Usługę oraz korzystaniem z Usługi.
17. Użytkownicy ponadto przyjmują do wiadomości, że otrzymają oni potwierdzenie dokonania subskrypcji w wiadomości e-mail.

VI. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACYJNE
1. W świetle i na mocy przepisów dotyczących praw własności intelektualnej określonych w art. 6 poniżej, materiały szkoleniowe emitowane na Stronie nie mogą być pobierane na stałe.
2. Dostęp do Usługi jest uzależniony od uprzedniego wykupienia przez Użytkownika od operatora telekomunikacyjnego abonamentu na szybkie łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s.
3. TennisOnlineInfo nie jest stroną żadnych stosunków prawnych czy umownych łączących Użytkownika z jego dostawcą usług internetowych. W żadnym wypadku TennisOnlineInfo nie ponosi odpowiedzialności za warunki wprowadzone przez takiego dostawcę usług (w tym warunki odnoszące się do udostępnienia, instalacji, konserwacji, wymiany, przywrócenia, ceny i wszelkich innych procesów dotyczących takiej usługi internetowej).
4. Aby uzyskać dostęp do Usługi, Użytkownicy muszą dysponować Urządzeniem ze zgodnym systemem operacyjnym i zgodną przeglądarką internetową.
5. W okresie subskrypcji Użytkownik otrzymuje ciągły dostęp do Usługi, z wyjątkiem okresów prac konserwacyjnych i naprawczych, aktualizacji serwerów i wyjątkowych przerw w dostępie, które nie dają Użytkownikowi prawa do zwrotu kosztów ani odszkodowania.
6. W związku z charakterystyką techniczną sieci internet Użytkownicy w sposób jednoznaczny potwierdzają swoją świadomość faktu, że mogą napotkać problemy i (lub) błędy w trakcie nawiązywania połączenia lub komunikacji z Usługą, niezależnie od jakości przesyłu danych zaobserwowanej podczas ewentualnych testów, jakie mogli wcześniej przeprowadzić z zastosowaniem ustawień połączenia internetowego (w tym dotyczących zgodności z Usługą) na swoim komputerze lub urządzeniu.

VII.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie materiały szkoleniowe, teksty, dźwięki, nagrania wideo, obrazy, logo, marki (symboliczne i imienne), interfejsy i ekrany będące częścią Usługi, wraz z całą Usługą, są własnością TennisOnlineInfo i (lub) jego licencjodawców i są chronione przepisami w zakresie własności intelektualnej oraz międzynarodowymi konwencjami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie przypadki częściowego lub całościowego powielania, modyfikacji lub wykorzystania materiałów szkoleniowych, tekstów, dźwięków, nagrań wideo, obrazów, logo, marek (symbolicznych i imiennych), interfejsów i ekranów będących częścią Usługi, a w ogólnym ujęciu jakichkolwiek praw własności intelektualnej powiązanych z Usługą, niezależnie od przyczyny i zastosowanego nośnika, bez uprzedniej wyraźnej zgody TennisOnlineInfo, jest surowo zabronione.
3. Zamówiona i opłacona Usługa jest przeznaczona wyłącznie do ścisłego użytku prywatnego, domowego i niekomercyjnego.
4. Strona jest wyłączną własnością TennisOnlineInfo, który jest właścicielem całej własności intelektualnej i wszelkich innych praw związanych ze Stroną. Pod groźbą sankcji prawnych surowo zabronione jest kopiowanie i pobieranie Strony lub jakichkolwiek Programów, w całości lub w części, bez uprzedniej wyraźnej zgody TennisOnlineInfo.

VIII.  BRAK PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W związku z charakterem udostępnianej Usługi (tzn. faktem, że TennisOnline zaczyna udostępniać Usługę Użytkownikom natychmiast po uiszczeniu przez nich opłaty, czyli przed końcem okresu odstąpienia od umowy/zwrotu, do którego Użytkownik mógłby być w innych okolicznościach uprawniony) Użytkownicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od dostarczenia usług/produktów, przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, nie ma zastosowania do Usługi.
2. Wyjątek ten jest zgodny z art. 16 „Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” wspomnianej dyrektywy (w tym art. 16 m).

IX.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. TennisOnlineInfo nie ponosi odpowiedzialności za:
– problemy instalacyjne, warunki odbioru ani nieodpowiedniość komputerów lub urządzeń i innego sprzętu Użytkowników, ani ogólnie za materiały i sprzęt służące do odbioru;
– wady lub nieprawidłowości w zakresie instalacji, obsługi lub użytkowania Urządzeń Użytkownika lub innego sprzętu przez lub w imieniu Użytkownika;
– wszelkie awarie lub zakłócenia wpływające na dostępność Usługi związane ze zdarzeniami losowymi lub zdarzeniami siły wyższej lub z nich wynikające;
– utratę danych, przychodów lub oczekiwanych zysków, utratę możliwości prowadzenia działalności, okazji biznesowych, reputacji lub wartości przedsiębiorstwa, niezależnie od przyczyny; ani
– żadną szkodę poniesioną przez Użytkownika, ani uszkodzenie Urządzeń lub innego sprzętu Użytkownika powstałe w wyniku uzyskiwania dostępu do Usługi i (lub) jej użytkowania.
2. Użytkownicy Usługi zobowiązują się korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Warunków sprzedaży.

X. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ TENNISONLINE.INFO
1. TennisOnlineInfo zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika bez zwrotu kosztów w przypadku:
– niewłaściwego postępowania Użytkownika naruszającego postanowienia dotyczące
własności intelektualnej określone w art. 6;
– naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek zobowiązania określonego w niniejszych
Warunkach sprzedaży; lub
– niewłaściwego lub nieautoryzowanego wykorzystania Usługi przez lub w imieniu
Użytkownika, lub wykorzystania Usługi w sposób, który może negatywnie wpłynąć na
reputację i (lub) działalność gospodarczą TennisOnlineInfo.

XI.  REKLAMACJE
1. Wszystkie wnioski o informacje, reklamacje i pytania związane z systemem zamawiania Usługi Użytkownicy powinni kierować za pośrednictwem poczty e-mail do Biura Obsługi Klienta.
TennisOnlineInfo dołoży wszelkich starań, by odpowiedzieć na reklamacje, wnioski o informacje i pytania Użytkowników w możliwie najkrótszym czasie.
2. Użytkowników informuje się i przyjmują oni do wiadomości, że wszelkie wady techniczne związane z ich Urządzeniami i powiązanym sprzętem, z którego mają oni obowiązek korzystać, nie stanowią w żadnym przypadku wady technicznej, którą można przypisać TennisOnlineInfo, i w związku z tym w żadnym przypadku nie staną się podstawą zwrotu kosztów.

XII.  DANE OSOBOWE
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Użytkownik może wnioskować o dostęp do swoich danych osobowych, które udostępnił TennisOnlineInfo, jak również o ich zmianę i usunięcie:
– przesyłając wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta.
3. TennisOnlineInfo może wykorzystać dane osobowe do dostosowywania reklam na Stronie lub w Usłudze lub do optymalizowania dostępu do Usługi. Ponadto, w celu informowania Użytkowników o ofertach promocyjnych, TennisOnlineInfo może przekazywać dane osobowe swoim partnerom handlowym, o ile Użytkownik nie zgłosił wyraźnego żądania o odmiennej treści.
Takie żądanie można przekazać w dowolnym momencie:
– w formie pisemnego wniosku przesłanego pocztą e-mail do Biura Obsługi Klienta.

XIII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
1. O ile lokalne przepisy prawa nie przewidują inaczej, niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującym w Polsce.
2. W przypadku pojawienia się problemów wynikających z zamówienia lub świadczenia usługi Użytkownicy mogą szukać rozwiązania polubownego przed podjęciem kroków prawnych.
3. Jeżeli starania te okażą się nieskuteczne, wszelkie potencjalne spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów POLSKICH [z wyjątkiem przypadków, gdy lokalne przepisy prawa przewidują inaczej], nawet w przypadku zażalenia wniesionego przez osobę trzecią lub w przypadku więcej niż jednego pozwanego.

XIV. POSTANOWIENIA RÓŻNE
1. W przypadku gdy dowolne postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i obowiązujące.
2. W przypadku gdy TennisOnlineInfo nie zastosuje lub nie wyrazi zamiaru zastosowania dowolnego postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży lub nie wykona jakiegokolwiek innego prawa, nie będzie to w żadnych okolicznościach interpretowane jako odstąpienie przez TennisOnlineInfo od wykonania takiego postanowienia lub prawa, chyba że TennisOnlineInfo w sposób wyraźny i w formie pisemnej wyraziła zgodę na inne warunki.
3. TennisOnlineInfo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie; zmiany te wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionych Warunków sprzedaży na Stronie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po opublikowaniu zmienionych Warunków sprzedaży na Stronie oznacza zaakceptowanie takich zmian przez Użytkownika. W związku z tym ważne jest, by Użytkownik znał treść najbardziej aktualnej wersji Warunków sprzedaży. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Warunków sprzedaży, musi zaprzestać korzystania z Usługi.
4. Niniejsze Warunki sprzedaży nie nadają praw żadnym podmiotom z wyjątkiem Użytkownika i TennisOnlineInfo.